Registerbeskrivning

Registerbeskrivning

Registerbeskrivning, Stjärnerbjudandet – nyhetsbrev

Adresskälla är samarbetet av företagens konkurrens former: Egentic Gmbh

1. Registeransvarig STJÄRNFÖRMAN Nordic Online Service Ou Ahtri 12-200, 10151 TALLINN, info(at)nordiconlineservice.com

2. Person ansvarig för registerärenden och/eller kontaktperson Markus Ahtola info(at)nordiconlineservice.com

3. Registrets namn STJÄRNFÖRMÅN- -marknadsföringsregisters

4. Registrets användnigsändamål

Registret används enligt personuppgiftslagen § 8 för kundvård, kundkommunikation och direktmarknadsföring.
Personuppgifter i registret kan också användas för affärsutveckling, analys och rapportering, opinionsundersökningar samt samarbetspartners marknadsföring. Kunden har möjlighet att när som helst be att få se information om vad han har sparats. Kunden har möjlighet att uppgradera när som helst uppdatera informationen samt kunden har möjlighet att när som helst för mottagandet avregisterlinks nyhetsbrev via e-post eller brev.

Användarinformation kan användas för att identifiera användare, användare Relationship Management, samt utveckling av oegentligheter, statistik, analyser och i marknadsföringssyfte, såväl som fördelningen av marknadskommunikation.

5. Registret innehåller De registerdata är: E-postadress, namn, kön,

Utöver detta föl vingen kan lagras: Datum för registrering, IP-adress, registrering URL

6. Stadgeenliga informationskällor Registrerade användare som faktiskt lagras uppgifterna i indexet med deras samtycke och fått tillstånd för kommunikation och direkt marknadsföring.

7. Stadgeenligt översändande av personuppgifter till stater utanför EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Justitiesekreteraren kan lämna information i enlighet med personuppgiftslagen, till ett annat företag eller andra utomstående inom EU. Information offentliggörs i enlighet med reglerna i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) utanför, om det inte är en service till den tekniska realiseringen av behovet. Informationen kan uppdateras och kompletteras med befolkningsdatasystemet och andra liknande offentliga eller privata enheters register.

8. Registerskydd Varje användare har möjlighet att kontrollera sina egna register, uppdatering och redigering. Registret och dess säkerhetskopior förvaras under lås och lösenordsskydd och med hjälp av andra tekniska metoder på säkra servrar. Informationen är endast tillgänglig för de anställda av registeransvarige som behöver informationen i sitt arbete.

Copyright © 2018 Stjärnförmån